Saint Seiya Myth

Saint Seiya Saint Cloth Myth EX Pisces Aphrodite Figure Revival Ver. Bandai

Saint Seiya Saint Cloth Myth EX Pisces Aphrodite Figure Revival Ver. Bandai
Saint Seiya Saint Cloth Myth EX Pisces Aphrodite Figure Revival Ver. Bandai
Saint Seiya Saint Cloth Myth EX Pisces Aphrodite Figure Revival Ver. Bandai

Saint Seiya Saint Cloth Myth EX Pisces Aphrodite Figure Revival Ver. Bandai    Saint Seiya Saint Cloth Myth EX Pisces Aphrodite Figure Revival Ver. Bandai

Box may have some minor ware.


Saint Seiya Saint Cloth Myth EX Pisces Aphrodite Figure Revival Ver. Bandai    Saint Seiya Saint Cloth Myth EX Pisces Aphrodite Figure Revival Ver. Bandai