Saint Seiya Myth

Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan

Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan
Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan
Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan
Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan
Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan

Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan    Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan

The box is old and has some details.


Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan    Saint Seiya Myth Cloth EX Virgo Shaka OCE Bandai Japan