Saint Seiya Myth

SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE

SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE
SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE
SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE
SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE
SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE

SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE    SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE
Don't Miss the Rare item. Box Size: 28 cm x 20 cm x 5 cm Large.
SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE    SAINT SEIYA Cloth Myth ST FIGHTER BRONZE DRAGON SHIRYU VINTAGE 1986 SUPER RARE