Saint Seiya Myth

P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S

P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S

P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S   P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S
Size : 160mm / 6.3inch. It come with figure and box.
P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S   P BANDAI Saint Seiya Saint Cloth Myth Andromeda Shun Figure 20th Anniv. F/S