Saint Seiya Myth

New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version

New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version
New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version
New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version
New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version
New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version
New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version

New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version    New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version
Box and sleeve have some wear from storage.
New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version    New Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Gemini Cloth Saga Revival Version