Saint Seiya Myth

Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW

Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW
Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW
Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW
Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW
Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW
Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW
Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW
Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW

Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW   Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW
Model: Capricorn Shura OCE Original Color Edition.
Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW   Capricorn Shura OCE Saint Seiya Myth EX Tamashii BANDAI NEW