Saint Seiya Myth

Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii

Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii

Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii    Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
Model: Black Swan & Black Dragon.
Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii    Black Dragon & Swan set V1 Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii