Saint Seiya Myth

Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition

Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition
Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition

Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition    Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition

Great condition, 100% complete, display only.


Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition    Bandai Saint Seiya Saint Cloth Myth Hades Original Color Edition