Saint Seiya Myth

Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED

Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED
Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED
Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED
Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED
Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED
Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED
Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED

Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED    Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED

There are scratches on the box.


Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED    Saint Seiya saint cloth myth EX Libra Dohko action figure USED