Saint Seiya Myth

SAint Seiya Myth Cloth EX Gemini Canon Revival Figure 18cm

SAint Seiya Myth Cloth EX Gemini Canon Revival Figure 18cm
SAint Seiya Myth Cloth EX Gemini Canon Revival Figure 18cm
SAint Seiya Myth Cloth EX Gemini Canon Revival Figure 18cm

SAint Seiya Myth Cloth EX Gemini Canon Revival Figure 18cm    SAint Seiya Myth Cloth EX Gemini Canon Revival Figure 18cm
Figurine de l'univers du manga Saint Seiya - Personnage du chevalier d'or Gemini Kanon - Collection Myth Cloth EX Revival - Hauteur d'environ 17 cm.
SAint Seiya Myth Cloth EX Gemini Canon Revival Figure 18cm    SAint Seiya Myth Cloth EX Gemini Canon Revival Figure 18cm