Saint Seiya Myth

Saint Seiya Myth Cloth Babel du Centauri Figure

Saint Seiya Myth Cloth Babel du Centauri Figure
Saint Seiya Myth Cloth Babel du Centauri Figure
Saint Seiya Myth Cloth Babel du Centauri Figure

Saint Seiya Myth Cloth Babel du Centauri Figure    Saint Seiya Myth Cloth Babel du Centauri Figure

Figurine de l'univers du manga Saint Seiya - Personnage de Babel du Centaure - Collection Myth Cloth - Hauteur d'environ 16 cm.


Saint Seiya Myth Cloth Babel du Centauri Figure    Saint Seiya Myth Cloth Babel du Centauri Figure