Saint Seiya Myth

Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)

Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)

Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)    Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)
BANDAI SAINT SEIYA COLTH MYTH EX GOLD SAINT CAPRICORN SHURA. Original made in Bandai 2021, Don't Miss the Rare item.
Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)    Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Gold Saint Capricorn Shura (revival Version)