Saint Seiya Myth

Material > Resin

  • Saint Seiya Myth Cloth Scene Hades Sanctuary
  • Saint Seiya Myth Cloth Scene Poseidon + 9 Chancel + 1 Base
  • Saint Seiya Myth Cloth Scene Belfry
  • Jacksdo Saint Seiya Myth Cloth Asgard Pandora Box Set Limited 100
  • Jacksdo Saint Seiya Myth Cloth 12 Gold Pandora Box Set
  • Saint Seiya Myth Cloth Scene Resin Aries Belfry 40cm
  • Saint Seiya Myth Cloth 9 Poseidon Armors Electroplating Ver. Set
  • Saint Seiya Myth Cloth 9 Asgard Armors Electroplating Ver. Set
  • Saint Seiya Myth Cloth Scene Mountain Of Sanctuary (medium)